image

21

Jun

בקשה להיתר בניה / שינוי תבע

מהו היתר בניה ? למה נדרשים לכך ? איך עושים את זה?
כל מגרש, בית, בניין, חלה לגביו תכנית "תבע", תכנית בניין עיר, 
תכנית זו הינה תכנית סטאטוטורית המגדרירה: ייעוד (מגורים , מסחר , תעשיה) זכויות בניה , גובה , מס קומות , מס יח"ד וכל הוראה רלוונטית אחרת.

כאשר רוצים לבנות בניין חדש או לחילופיו הרחבה לבניין קיים , במידה והבניה/התוספת המבוקשת אפשרית מכוח התכנית החלה ( תבע ) , יש להגיש היתר בניה לוועדה המקומית.
במידה והבניה/התוספת המבוקשת חורגת מהמותר בתכנית החלה ( תבע ) יש להגיש תבע חדשה לוועדה המקומית או המחוזית . הסמכות לדון בתכנית לפי תיקון 101 לחוק התו"ב.
לאחר אישורה של התכנית ף " מתן תוקף" , יש להגיש היתר מכוחה.
התבע החדשה תציע בניה / הרחבה בכפוף למאושר בתכנית המתאר העירונית. 
בירושלים תכנית המתאר העירונית היא תכנית מתאר 20000 שהתקבלה כמדניות תכנון גורפת ( משום שטרם קבלה תוקף וככל הנראה לא תקבל  ).

נחזור למקרה הראשון : היתר בניה

ההגשה להיתר כאמור תציע בניה/הרחבה מוצעת האפשרית מכוח התכנית ( תבע ) החלה , + הקלות אפשריות .
הקלות כמותיות ניתן לבקש רק במקרים בהם התבע החלה לפני אוגוסט 89 , בבקשה הכוללת הקלות יש לבצע הליך פרסומי לפי סעיף 149 לחוק התו"ב.

באם הוגשו התנגדויות לבקשה , הוועדה תזמן את הצדדים ע"מ לדון בהתנגדות ותפרסם את ההחלטה.
לרוב הוועדה לא תפסול את הבקשה לחלוטין אלא תציע פשרה ( תכנונית ) , לדו' הוגשה התנגדות בגין בקשה לבניית מרפסת זיז בעומק 2 מ' , בנימוק שהמרפסת " תחשיך " ותמנע כניסת אור יום  , הוועדה תאשר 1.6 מ' , ע"מ למזער את הנזק לדייר המתנגד . במקרים אחרים הוועדה תפסול את ההתנגדות ותאשר את הבקשה כפי שהוגשה.
באם מי מהצדדים קובל על ההחלטה , הוא רשאי להגיש ערר תוך 30 יום , מיום פרסום החלטת הוועדה המקומית.

התכנית תתוקן בהתאם להחלטת הוועדה המקומית/ וועדת ערר (באם הוגש ערר) והבקשה תעבור ל " מילוי תנאים להיתר "
בשלב תנאים להיתר הבקשה להיתר תעבור לאישור טכני (הנושא התכנוני מאחורינו) של המחלקות הרלוונטיות ,
כגון : הגא , השבחה , הערת אזהרה , איכות סביבה , תברואה , כבאות , ועוד

בשלב זה ניתן לקבל הצעות מחיר מקבלנים ולהערך לבניה.

לאחר השלמת התנאים כפי שפורטו ( בכל בקשה נדרשים תנאים שונים , בהתאם להיקף ) מופק ההיתר .