2.

תכנון חדר טרנספורמציה ואישורו מול חח"י.
תוספת קומות בהליך תב"ע בסמכות ועדה מחוזית.