2.

שינוי תב"ע עבור תוספת שטחים והקניית זכויות לטובת מערכות טכניות.